Telefoonnummer: 070 321 0180
E-mailadres: info@fly-over.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Besloten vennootschap met gewone structuur Verkeersschool Fly-Over (hierna: Fly-Over) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27091397 en is gevestigd aan Vreeswijkstraat 669 (2546AR) te ‘s-Gravenhage.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten en/of het leveren van Producten door Fly-Over.
3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
5. CBR: de stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.
6. Diensten: de diensten van Fly-Over zijn het aanbieden van rijlessen en Theorie-lessen.
7. Leerling: de Consument van minstens 16 jaar oud die op eigen initiatief een overeenkomst (op afstand) aangaat met Fly-Over. Indien de leerling nog geen 18 jaar of ouder is, wordt onder Leerling tevens verstaan ‘ouder’ of ‘wettelijke vertegenwoordiger’ wanneer de bepaling in de algemene voorwaarden betrekking heeft op het betalen van de lesprijs en/of andere kosten verband houdende met de Diensten door Fly-Over.
8. Deelnemer: de natuurlijke- en/of rechtspersoon die feitelijk deelneemt aan de Diensten en is aangemeld door Opdrachtgever zijnde een Bedrijf.
9. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Leerling die Fly-Over heeft aangesteld, projecten aan Fly-Over heeft verleend voor Diensten die door Fly-Over worden uitgevoerd, of waaraan Fly-Over een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan
10. Overeenkomst: elke (koop)Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Fly-Over, alsmede voorstellen van Fly-Over voor Diensten die door Fly-Over aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Fly-Over waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
11. Lesovereenkomst: het van tevoren afgesproken lespakket (31 lessen).
12. Praktijkexamen: het Praktijkonderzoek naar de rijvaardigheid verricht door stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.
13. Fly-Over: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
14. Theorie-examen: het examen naar de theoretische kennis omtrent rijvaardigheid en verkeersregels verricht door CBR.
15. Tussentijdse toets: het Praktijkonderzoek naar de vaardigheid met betrekking tot bijzondere verrichtingen in het verkeer verricht door Fly-Over.
16. Producten: de Producten die door Fly-Over worden aangeboden op de website zijn theorieboeken.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Fly-Over, elke Overeenkomst tussen Fly-Over en Opdrachtgever en op elke Dienst en/of elk Product die door Fly-Over wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Fly-Over aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Fly-Over is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
9. In het geval Fly-Over niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Fly-Over gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Fly-Over is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Fly-Over het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Fly-Over gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en/of Producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Tijden en termijnen in het aanbod van Fly-Over zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Fly-Over is gerechtigd om de offerte aan van de Opdrachtgever nadat de offerte is gemaakt te herroepen en haar prijzen te herzien in verband met onverwachte wijzigingen, verhoogde brandstofkosten etc. In een dergelijke situatie is Opdrachtgever gehouden om akkoord te gaan met het nieuwe Aanbod of de Overeenkomst te beëindigen, met vergoeding van de reeds door Fly-Over gemaakte kosten. Vanaf het moment dat het volledig overeengekomen bedrag is betaald door Opdrachtgever, kan het bedrag niet meer gewijzigd worden, met uitzondering van de kosten van het CBR. De kosten van het CBR worden gecommuniceerd nadat de betreffende examens gepland staan.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Fly-Over niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Fly-Over heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Fly-Over te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. Een Overeenkomst kan worden aangegaan in de vorm van een cursus of in de vorm van losse lessen.
3. Fly-Over is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
5. Elke Overeenkomst die met Fly-Over wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Fly-Over wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Fly-Over is verbonden.
6. Het herroepingsrecht voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten. Een Opdrachtgever zijnde een Leerling heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Fly-Over met toestemming van Leerling reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. De Leerling ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Fly-Over van Opdrachtgever verkrijgt, alsmede de inzet van de Leerling en/of het halen van Tussentijdse toetsen, Theorie- en/of Praktijkexamens.
2. Zowel Opdrachtgever als Fly-Over kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Fly-Over ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Zowel Opdrachtgever als Fly-Over kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Fly-Over nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Annulering van de Overeenkomst

1. Een losse rij- en/of theorieles kan tot 24 uur voor aanvang van de les kosteloos worden afgezegd of in overleg met Fly-Over worden verschoven. Indien een rij- en/of theorieles binnen 24 uur voor aanvang van de les wordt afgezegd, is Opdrachtgever het gehele lesbedrag verschuldigd, tenzij er sprake is van een dringende reden waarna er in overleg met Fly-Over van deze bepaling kan worden afgeweken. Fly-Over bepaalt te allen tijde over de gegrondheid van een eventuele dringende reden.
2. Indien Opdrachtgever een Lesovereenkomst tussentijds beëindigt, heeft Opdrachtgever recht op restitutie van de reeds betaalde gelden voor de niet gevolgde lessen. Opdrachtgever is hierbij geen administratiekosten verschuldigd.

Artikel 7 – Uitvoering van de dienstverlening

1. Fly-Over zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. De Overeenkomst met Opdrachtgever wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen.
2. Fly-Over vangt aan met de uitvoering van de Overeenkomst zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele schade wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt.
3. De rijles wordt te allen tijde gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
4. Fly-Over zal per Leerling en/of Deelnemer voor zoveel mogelijk rijonderricht bieden uitgevoerd door dezelfde instructeur.
5. Fly-Over zal de Opdrachtgever c.q. Deelnemer periodiek en in ieder geval eens per 5 lessen informeren over de voortgang met betrekking tot de eisen gesteld aan het Praktijkexamen.
6. Fly-Over kan, slechts met volmacht van de Opdrachtgever, het Praktijkexamen en Theorie-examen inplannen bij het CBR ten behoeve van de Leerling en/of Deelnemer.
7. Fly-Over is verplicht uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de Opdrachtgever c.q. Deelnemer is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid (hierna: het onderzoek) kan worden aangevraagd en waarop de Opdrachtgever de kosten van het onderzoek aan Fly-Over heeft voldaan, de aanvraag voor het onderzoek door Fly-Over onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden daadwerkelijk in te dienen bij het CBR.
8. Fly-Over is voor zover redelijkerwijs mogelijk verplicht aan de Leerling c.q. Deelnemer, die via Fly-Over het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR tot het afleggen van een onderzoek hetzelfde lesvoertuig als waarin de Leerling de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type ter beschikking te stellen.
9. Fly-Over is verzekerd tegen aansprakelijkheid jegens de Leerling, Deelnemer en derden voor een dekking van in ieder geval € 1.000.000.
10. Fly-Over zal zich voor zover mogelijk inzetten de Leerling c.q. Deelnemer te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid om een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een onderzoek.
11. Ingeval van ziekte en/of verhindering van de instructeur zal Fly-Over – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal Fly-Over de Opdrachtgever c.q. Leerling zo spoedig mogelijk informeren en met alternatieve data komen waarop de betreffende rijles alsnog zal worden gegeven en Leerling c.q. Deelnemer de vervallen les(sen) kan inhalen.
12. Opdrachtgever heeft nimmer recht op een (schade)vergoeding en/of restitutie van reeds betaalde gelden in geval van uitval van een instructeur of andere overmachtsituaties. Fly-Over rekent geen extra kosten voor de verzorging van lessen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een instructeur.
13. Indien Fly-Over een vervangende instructeur regelt, is het niet mogelijk om een rijles ten gevolge van de uitval van de oorspronkelijke instructeur kosteloos te annuleren
14. Het resultaat van de Dienst is te allen tijde afhankelijk van de inzet van de individuele Leerlingen en/of Deelnemers. Leerlingen/Deelnemers worden geacht actief deel te nemen aan de Dienst. Fly-Over staat nimmer garant voor de uitkomst van het onderzoek, het Theorie-examen, de Tussentijdse toets en/of andere deeltoetsen. Het volgen van de lessen biedt geen slagingsgarantie.
15. Indien en voor zover Fly-Over Theoriecursussen aanbiedt aan Leerling c.q. Deelnemer, is de Leerling c.q. Deelnemer verplicht alle cursusdagen bij te wonen om de cursus met succes af te kunnen ronden. Indien de Leerling c.q. Deelnemer de cursus of een deel hiervan niet, niet tijdig of niet succesvol afrondt, kan dit gevolgen hebben voor succesvol voltooien van een benodigd examen en kan in het ergste geval tot gevolg hebben dat de Leerling c.q. Deelnemer het examen in zijn geheel niet kan afronden.

Artikel 8 – Verplichtingen Opdrachtgever, Leerling en/of Deelnemer

1. Bij het aangaan van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever c.q. Deelnemer toegang tot de online leer- en examentrainingssysteem. Opdrachtgever c.q. Deelnemer dient zich te houden aan de schriftelijk vastgelegde datum, tijd en plaats van de Dienst.
2. Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is verplicht alle door Fly-Over verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens (waaronder het aantal Deelnemers met volledige namen, geboortedatum en geboorteplaats) tijdig en/of voor aanvang van de Opdracht en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Fly-Over niet in staat is een volledige uitvoering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf.
3. In geval van ziekte of een verlate aanwezigheid van de Leerling en/of Deelnemer dient de (verlate) afwezigheid zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt te worden aan Fly-Over. Indien dit niet of niet tijdig gedaan wordt, kan Fly-Over extra kosten in rekening brengen. Dit laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet. In geen geval ontvangt Opdrachtgever enige schadevergoeding of heeft hij recht op restitutie van reeds betaalde gelden indien hij niet de gehele les kan volgen.
4. Bij het niet verschijnen van de Leerling en/of Deelnemer wordt door Fly-Over een wachttijd van 15 minuten in acht genomen, vanaf het moment van aanvang van de rijles. Indien Leerling en/of Deelnemer niet binnen deze gestelde tijd op de afgesproken plaats verschijnt, zonder tijdige afzegging, is Opdrachtgever gehouden de volledige lesprijs te voldoen.
5. De Leerling en/of Deelnemer is te allen tijde gehouden alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
6. Leerling en/of Deelnemer is verplicht eventuele medische klachten, waarvan Leerling en/of Deelnemer redelijkerwijs kan verwachten dat deze de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, kunnen beïnvloeden aan Fly-Over te melden. Indien Leerling en/of Deelnemer deze verplichting nalaat en de Overeenkomst hierdoor moet worden afgezegd of worden beëindigd, komen alle kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
7. Daarnaast is Leerling en/of Deelnemer verplicht een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig Theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen ten behoeve van het afnemen van het onderzoek, waaronder ook het Theorie-examen, de Tussentijdse toets of andere deeltoetsen.
8. Indien er sprake is van een ontzegging van de rijbevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen, dient Opdrachtgever c.q. Deelnemer dit tijdig aan Fly-Over te vermelden. Tekortkoming van deze melding leidt nimmer tot aansprakelijkheid van Fly-Over.
9. Opdrachtgever zijnde een Bedrijf dient de zaken met betrekking tot nascholing van code 95 van Deelnemer bij te houden. Fly-Over is hier nimmer verantwoordelijk voor.

Artikel 9 – De aanvraag van het onderzoek naar de rijvaardigheid en de Tussentijdse toets

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk met Fly-Over anders is overeengekomen, dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring(of het verstrekken van de laatste) contant aan de verkeersschool te worden voldaan. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van Fly-Over waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR, de CCV, of het BNOR is ingediend.
2. Indien het onderzoek niet kan plaatsvinden omdat Leerling en/of Deelnemer niet (tijdig) op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan Fly-Over, of omdat de Leerling en/of Deelnemer geen vereiste, geldige documenten kan tonen, komen de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de Opdrachtgever.
3. Fly-Over is gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het Theorie- en Praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de Opdrachtgever een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.

Artikel 10 – De uitvoering van het Praktijkexamen rijvaardigheid

1. Indien volgens het CBR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd niet kan plaatsvinden, kan Fly-Over, Opdrachtgever het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld onderzoek.
2. Indien Leerling niet kan aanvangen met het onderzoek of deze niet kan voltooien ten gevolge van een dringende reden of indien het lesvoertuig, dan wel de instructeur van het CBR niet aanwezig is, zal Fly-Over zorg dragen voor de aanvraag van een nieuw onderzoek zonder overige kosten voor de Opdrachtgever c.q. Deelnemer.
3. Indien Leerling c.q. Deelnemer zakt voor het praktijkexamen, ontvangt Opdrachtgever 50% korting op het herexamen. Tevens krijgt Opdrachtgever 50% korting op de huur van de auto tijdens het herexamen.

Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Leerling te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Fly-Over is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Fly-Over, Fly-Over een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtnemer.

Artikel 12 – Verzending Producten

1. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
2. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Fly-Over gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
3. Indien Producten worden bezorgd door Fly-Over of een externe vervoerder isFly-Over, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Opdrachtgever heeft tevens de mogelijkheid om het Product afhalen in één van de filialen van Fly-Over.
5. Indien Fly-Over gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Fly-Over ter beschikking heeft gesteld.
6. Fly-Over behoudt zich het recht voor om verzending te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 13 – Verpakking en transport
1. Fly-Over verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 14 – Onderzoek, reclamaties

1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Fly-Over erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Fly-Over te worden gemeld op info@fly-over.nl. Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Fly-Over op de wijze zoals door Fly-Over aangegeven.
5. Indien een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Fly-Over , conform de retour instructies van Fly-Over. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
6. Fly-Over is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
7. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
8. Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Fly-Over te wijten is, zal Fly-Over na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Fly-Over.

Artikel 15 – Prijzen en betaling

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
2. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
3. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Fly-Over geen invloed heeft, kan Fly-Over deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
4. Alle prijzen zijn voor Opdrachtgever zijnde Consument c.q. Leerling in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Voor Opdrachtgever zijne een Bedrijf worden prijzen exclusief btw getoond.
5. Fly-Over voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. Losse lessen dienen vooraf betaald te worden door Opdrachtgever. In geval van een cursus en/of Lesovereenkomst heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om het verschuldigde bedrag in vijf termijnen te voldoen. Indien op grond van de Lesovereenkomst meer lessen nodig zijn dan afgesproken, dient Opdrachtgever het uurtarief te voldoen voor een losse rijles.
6. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert of verzet, kunnen hiervoor administratiekosten in rekening gebracht worden.
7. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, zoals de kosten voor examens, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Fly-Over ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Examengelden dienen voor aanvang van de examen betaald te worden.
8. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
9. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
10. Fly-Over is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
11. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Fly-Over.
12. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 – Incassobeleid

1. Wanneer Leerling niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Leerling zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Leerling binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Fly-Over zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Fly-Over meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 17 – Garantie

Fly-Over staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 18 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Fly-Over gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever c.q. Leerling en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Fly-Over de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Fly-Over verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Fly-Over tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Fly-Over op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 19 – Opschorting en ontbinding

1. Fly-Over heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Fly-Over gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. Fly-Over is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. Fly-Over is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Fly-Over te vergoeden voor elk financieel verlies dat Fly-Over lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 20 – Overmacht

1. Fly-Over is niet aansprakelijk wanneer hij ten gevolge van een overmachtsituatie zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Fly-Over wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Fly-Over, (ii) schade aan een lesvoertuig van Fly-Over ten gevolge van een aanrijding , (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Fly-Over of door hem ingeschakelde instructeurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Fly-Over buiten zijn invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Fly-Over is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 21 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van Diensten door Fly-Over leidt tot aansprakelijkheid van Fly-Over, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Fly-Over. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
2. De hoogte van de aansprakelijkheid van Fly-Over is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Fly-Over per gebeurtenis per jaar uitkeert.
3. Fly-Over sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade, voor zover een wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet.
4. Enige door Fly-Over opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Fly-Over.
5. De inhoud van het opgeleverde advies van Fly-Over is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Fly-Over opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Fly-Over. Fly-Over is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
6. Fly-Over staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Fly-Over verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
7. Het succesvol afronden van de Dienst door Leerling wordt niet gegarandeerd. Leerling is altijd zelf verantwoordelijk voor het met succes afronden van de Dienst. Op Fly-Over rust een inspanningsverbintenis om Leerling naar beste kunnen te begeleiden binnen het kader van de Overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid voor schade die Deelnemer lijdt als gevolg van het niet met succes afronden van de Dienst is uitgesloten, gevolgschade daar nadrukkelijk onder begrepen. Een en ander behoudens de situatie waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Fly-Over. Echter ook in dat geval is de aansprakelijkheid beperkt zoals omschreven in lid 1 van dit artikel.
8. Fly-Over is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Fly-Over levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Opdrachtgever nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
9. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Fly-Over vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Fly-Over binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Fly-Over.

Artikel 22 – Geheimhouding

1. Fly-Over en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Fly-Over bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Fly-Over is verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Fly-Over opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Fly-Over steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
3. Indien Fly-Over op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Fly-Over zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Fly-Over niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Fly-Over aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Fly-Over vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Fly-Over vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Fly-Over is verspreid.
5. De geheimhoudingsverplichting leggen Fly-Over en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 23 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Fly-Over waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Fly-Over en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voornoemde zaken c.q. werken van Fly-Over worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Fly-Over gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Fly-Over rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fly-Over. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Fly-Over opgeleverde zaken, dient Fly-Over expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Fly-Over rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 24 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Fly-Over verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Fly-Over zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Opdrachtgever vrijwaart Fly-Over van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Fly-Over vrijwaart de Leerling voor aanspraken van derden ten gevolge van schade ontstaan door een botsing-, of een aanrijding tijdens de rijles en het onderzoek tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de Leerling. Hieronder wordt tevens verstaan de situatie waarin de Leerling een stof of geneesmiddelen heeft gebruikt waarvan zij weet of redelijkerwijs had behoren te weten dat het gebruik daarvan de rijvaardigheid kan verminderen, ten gevolge waarvan de Leerling niet of verminderd in staat is of wordt geacht het voertuig te besturen.
4. De Opdrachtgever c.q. Leerling vrijwaart Fly-Over voor alle aanspraken en/of boetes ten gevolge van het ingevorderd zijn van een rijbewijs en/of het het ontzeggen van de rijbevoegdheid om motorvoertuigen te besturen bij rechterlijke uitspraak, indien de opgave van de Opdrachtgever c.q. Leerling onjuist is.
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Fly-Over verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
6. Opdrachtgever zijnde Bedrijf vrijwaart Fly-Over van alle aanspraken die voortvloeien uit het niet succesvol afronden van Dienst in het kader van de Overeenkomst door een Deelnemer.

Artikel 25 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever zijnde een Bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Fly-Over verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Opdrachtgever indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Opdrachtgever.

Artikel 26 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Fly-Over of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@fly-over.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Fly-Over de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Fly-Over zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 27 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Fly-Over en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Fly-Over heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Fly-Over en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag, locatie Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.